Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

   

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

29. června 2014

Sv. Petra a Pavla

25/ 2014

 

Pořad bohoslužeb

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

 Ne: 09.00 h;  18.30 h

 Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: 18.30 h;   

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

 Ne: 10.45 h

 St 17.30 h, So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

                Z nedělní liturgie:

Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života tvé církve.

 

  1. 1.čtení: Sk 12, 1 - 11

V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl spoután dvěma řetězy. I přede dveřmi stála stráž. Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle vstaň!" Tu mu spadly řetězy z rukou.

 

            Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

 

  1. 2.čtení: 2 Tim 4, 6 - 8. 17 - 18

Svatý Pavel píše: „ Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.”

 

            Evangelium: Mt 16, 13 - 19  

Ježíš řekl Petrovi: „Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“

               

Svátky v týdnu

3. července  – čtvrtek

sv. Tomáše, apoštola

4. července  – pátek

sv. Prokopa, opata (970-1053)

5. července – sobota

sv. Cyrila (827-869), mnicha

a Metoděje (815-885), biskupa, patronů Evropy

 

Svatopetrská sbírka na bohoslovce – v neděli 29. června 2014

 

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně 5. července 2014

                09.30 hod. mše sv. – obětovaná za dobrodince kostela

                18.30 hod. mše sv. – staroslověnské ordinárium

                                               Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

                                               Možnost výstupu do věže kostela ke zvonům.

 

Papež František: Budeme mluvit o příslušnosti k Církvi (25.6.2014)

                Nejsme izolováni a nejsme křesťané z titulu jednotlivce, každý na svůj vlastní účet. Nikoli. Naší křesťanskou identitou je příslušnost! Jsme křesťané, protože patříme k církvi. Je to jako příjmení. Pokud jméno zní „jsem křesťan“, příjmením je „patřím k církvi“. Je krásné vnímat, jak je tato příslušnost vyjádřena také ve jménu, které Bůh připisuje sobě samému. V odpovědi, kterou dává Mojžíšovi v nádherné epizodě s „hořícím keřem“ (srov. Ex 3,15), se totiž definuje jako Bůh otců. Neříká: Já jsem všemohoucí, nýbrž Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. Takto se Bůh zjevuje jako Bůh, který uzavřel smlouvu s našimi otci, zachovává věrnost této smlouvě a volá nás, abychom vstoupili do tohoto vztahu, který nás předchází.

                Myslíme proto nejprve s vděčností na ty, kteří nás předešli, a kteří nás do církve přijali. Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe! Je toto jasné? Nikdo se nestává křesťanem sám do sebe. Křesťané nevznikají v laboratoři. Křesťan je součástí lidu, který přichází z daleka. Křesťan patří k lidu, který se jmenuje církev a církev jej činí křesťanem: v den křtu a potom během katechezí atd. Nikdo se však nestane křesťanem sám od sebe. Věříme-li, umíme-li se modlit, známe-li Pána a nasloucháme-li Jeho Slovu, cítíme-li Jeho blízkost a rozpoznáváme-li Jej v bratřích, pak proto, že jiní před námi žili víru a potom nám ji předali. Víru jsme dostali od svých otců, svých předků a oni nás víře učili. Zamyslíme-li se nad tím, kolik nám drahých tváří se nám v této chvíli vybaví! Mohou to být tváře našich rodičů, kteří pro nás žádali křest, našich prarodičů nebo dalších příbuzných, kteří nás učili znamení kříže a prvním modlitbám. Toto je církev: velká rodina, do níž jsme byli přijati a v níž se učíme žít jako věřící.

 

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language: