Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. března 2020

4. neděle postní

12/ 2020

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h; So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.

            1. čtení: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho (Davida) uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.

            Odpověď k žalmu:

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

2. čtení: Ef 5, 8-14

Svatý Pavel píše: „Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy.“

Evangelium: Jan 9, 1-41

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.

Svátky v týdnu

25. března - středa

Slavnost Zvěstování Páně

Program bohoslužeb po dobu pandemie koronaviru COVID-19

  • Program bohoslužeb zůstává beze změny.
  • Navíc je v Karlíně mše svatá v sobotu s nedělní platností v 18.30 h.
  • Musíme nově dodržet maximální počet účastníků: 10 (deset).

Pro ty, kteří by byli přes 10, bude v předsíni kostela krátká bohoslužba Slova s podáváním Eucharistie.

  • Bohoslužby přenášíme v přímém přenosu na našem farním facebooku: farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha – Karlín.

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj - pátek 12.30 hod. (po mši sv.)

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   -   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

Plnomocné odpustky a kolektivní absoluce v situaci koronavirové krize

                Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích a nótu o kolektivním rozhřešování. Zmíněný dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané Koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné.

                Vzhledem ke krizové situaci, která nastala zvláště v některých lokalitách, oznamuje Apoštolská penitenciárie zvláštní nótou, týkající se udělování svátosti smíření, že v těchto místech vstupuje v platnost možnost, kterou uvádí Kodex kanonického práva (kán. 962, § 2 CIC), totiž „rozhřešení více kajícníků najednou bez předchozího jednotlivého vyznání“.

Duchovní svaté Přijímání - podle kardinála Rafaela Merry del Val (1865-1930)

                „Na kolena padám k Tvým nohám, můj Ježíši, a nabízím pokání svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a Tvé svaté přítomnosti. Klaním se Ti ve svátosti Tvojí lásky, toužím Tě přijmout do ubohého příbytku, který Ti nabízím ve svém srdci.

                V touze po svátostném přijímání chci Tě v duchu mít. Přijď ke mně, můj Ježíši, abych já přišel k Tobě. Kéž Tvojí láskou vzplane veškeré moje bytí, pro život i pro smrt. V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji. Ať se tak stane.“

               

               

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook