Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

8. října

27. neděle v mezidobí

41/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

1. čtení: Iz 5, 1-7

Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody? Čekal jsem spravedlnost, a hle – nepravost, čekal jsem právo, a hle – bezpráví.

Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

2. čtení: Flp  4, 6-9

Svatý Pavel píše: „O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“

                Evangelium: Mt 21, 33-43

Ježíš vypráví podobenství o vinici.

A řekl velekněžím a starším lidu: "Nečetli jste nikdy v Písmu: ´Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné´? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce."

Svátky v týdnu

středa  -  11. října

sv. Jana XXIII., papeže (1881-1963)

čtvrtek  - 12. října

sv. Radima, biskupa (970-1006)

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (7.10.2017)

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy!

Požehnaná mezi všemi ženami.

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ,

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI

Ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla,

ty jsi sláva našeho lidu, ty jsi vítěz nad znamením zla,

proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,

znamení hořícího ohně Ducha Svatého.

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI

Uč nás v tomto údolí radostí a bolestí věčným

pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI

V jednotě se svými bratry a sestrami,

ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě.

Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami

se zasvěcuji Bohu, ó, Panno Růžence z Fatimy.

A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z tvých rukou,

smím chválit Hospodina na věky věků.

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,

co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.

Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení,

která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci.

Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.

V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.