Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


13. listopadu 2011

33. neděle v mezidobí

42/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

1. čtení: Př 31, 10-13. 19-20. 30-31

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi…. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi.

Odpověď k žalmu:

Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.

2. čtení: 1 Sol 5, 1-6

Svatý Pavel píše: „Vy všichni jste přece synové světla, noc ani tma nemá nad vámi právo.“

Evangelium: Mt 25, 14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal se služebníky a svěřil jim svůj majetek… Po delší době se pán těch služebníků vrátil… Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl pět dalších a řekl: Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vyzískal. Pán mu řekl: správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým Pánem.“

Svátky v týdnu

16. listopadu – středa

sv. Markéty Skotské (1046-1093)

17. listopadu – čtvrtek

sv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)

18. listopadu - pátek

Výročí posvěcení římských basilik sv. Petra a Pavla

20. listopadu - neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

Sbírka na charitní činnost: Karlín 2.900,- Kč, Na Balkáně 1.500,-.

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně – v pátek 25. listopadu při mši sv. v 12.00. hod.

Na Balkáně – v sobotu 26. listopadu při večerní mši sv. v 17.30 hod.

800. výročí narození sv. Anežky České - z homilie kardinála Meisnera

„A ty, Betléme, zemi judská, zdaleka nejsi nejmenší z předních Judových měst“ říká prorok s poukazem na to, že se tam měl narodit Ježíš Kristus.

Analogicky můžeme říci: „A ty, země Česká, vůbec nejsi nejsekularizovanější zemí Evropy, vždyť žádný národ není vyznamenán tolika zemskými patrony jako ty.“ Mezi nimi má postavení jakési první dámy svatá Anežká Česká z Prahy.

Češi by se neměli smiřovat s tím, že jsou označováni za nejateističtější národ. Skutečnost, že jejich země je vyznamenána a požehnána tolika světci, by je naopak měla naplňovat sebevědomím a zároveň vědomím, že s křesťanstvím zvítězí. Zemští patroni, to není nějaká zbožná svatozář obklopující národ, tito ochránci jsou něco jako motor, jenž jejich krajanům umožňuje, aby do přítomné doby misijně vnášeli zvěst o Božím milosrdenství ke všem lidem. Hodláme-li například v diecézi nebo ve farnosti zjistit počet členů církve, nesmíme brát v potaz pouze statistiku obyvatelstva. Musíme k nim přiřadit i všechny svaté z litanií, vždyť světci jsou ve společenství svatých neustále mezi námi přítomni. Svatá Anežka Česká patří k mocným kořenům křesťanské Evropy. Narodila se počátkem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. Její tetou byla svatá Hedvika Slezská, jíž byla svěřena do výchovy v proslulém klášteře v Třebnici. Výchova pak pokračovala u sester premonstrátek v Doksanech. Velká uherská princezna, svatá Alžběta, podnes jedna z hlavních patronek Německa, byla její sestřenice. U počátků Evropy stojí svaté rodiny, svaté rody, svaté ženy a svatí muži. Cítili se osobně zavázáni Kristovým výrokem, že prvním přikázáním je: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší“. A druhé se mu podobá: „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého“. Jak nám ukazují dějiny lidstva, bez prvního přikázání není druhé vůbec možné. Teprve láska k Bohu umožňuje lásku k člověku. Svatá Anežka se svými svatými příbuznými je toho dokladem.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook