Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


 

 

 

23. října 2011

 

Misijní neděle - 30. neděle v mezidobí

 

39/ 2011

 

 

 

Pořad bohoslužeb:

 

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

 

www.farnost-karlin.cz

 

Ne: 09.00 h; 18.30 h

 

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

 

Kaple sv. Karla Boromejského

 

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

 

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 

www.farnost-nabalkane.cz

 

Ne: 10.45 h

 

St: 17.30; So: 17.30 h

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

 

Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu.

 

 

 

1. čtení: Zach 8, 20-23

 

Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“

 

 

Odpověď k žalmu:

 

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

 

 

2. čtení: 1 Tim 2, 1-8

 

On je totiž jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.

 

 

Evangelium: Mk 16, 15-20

 

Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

 

 

Svátky v týdnu

 

 

28. října – pátek

 

sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

 

Sbírka na misie - se koná tuto neděli 23.10.2011

 

 

Bohoslužby v kapli sv. Karla Boromejského – Vítkova 12, Karlín

 

Úterý 18.10 hod. nešpory; 18.30 hod. mše sv.

 

Středa 16-17.00 hod. adorace

 

 

Společná modlitba růžence v měsíci říjnu

 

V Karlíně: pondělí, středa a pátek po mši sv. - cca v 12.30 hod

 

čtvrtek před večerní mší sv. – v 18.00 hod

 

Na Balkáně: středa a sobota před večerní mši sv. – 17.00 hod.

 

 

Sběr šatstva - Přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57

 

pondělí: 09 – 11.45 hod.; čtvrtek: 13 – 17 hod.

 

 

Píseň sestry Anežky a bratra Františka

 

Ekumenické oslavy svátku vyhlášení samostatnosti čs. státu začínají již 27. října 2011, kdy v rámci letošních oslav 800 let od narození sv. Anežky České zazní v katedrále sv. Víta oratorium "Píseň sestry Anežky a bratra Františka". Předcházet mu od 18.00 hodin bude ekumenická modlitba.

 

 

Pozvánka do Oázy Karlín – Korejské menu

 

Pondělí – Pátek 11-19 hod.

 

 

Arcibiskup Duka navštíví Řím a Miláno

 

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP vykoná 24. - 25. října 2011 pracovní návštěvu Říma. Státního sekretáře kardinála Bertoneho bude informovat o současných vztazích mezi státem a církví a o přípravách na cyrilometodějské jubileum.

 

Ve středu 26. října v Miláně zahájí výstavu o kardinálu Beranovi.

 

 

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

 

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

 

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

 

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook