Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


28. srpna 2011

22. neděle v mezidobí

34/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

1. čtení: Jer 20, 7- 9

Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

Odpověď k žalmu:

Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože.

2. čtení: Řím 12,1-2

Svatý Pavel píše: Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé

Evangelium: Mt 16, 21-27

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!"

On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské! "

Svátky v týdnu

29. srpna – pondělí

Umučení sv. Jana Křtitele

2. září – pátek

První pátek v měsíci

3. září – sobota

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve (asi 540-604)

Setkání mládeže s Benediktem XVI. (neděle 21.8.2011)

„Mnoho jsem na vás myslel v těch hodinách, co jsme se neviděli. Doufám, že se vám - navzdory nevlídnému počasí - podařilo aspoň trochu zdřímnout. Určitě jste nejednou během tohoto rána zvedali oči k nebi a nejen oči, srdce také – a to vás povzbuzovalo k modlitbě. Bůh dokáže všechno obrátit v dobré. V této důvěře, s vědomím, že Pán nás neopouští, začněme naší eucharistickou slavnost, s entusiasmem a upevněni ve víře.“

V homilii Benedikt XVI. položil otázku, která zazněla v evangeliu – za koho lidé pokládají Krista. Odpověď je dvojí a Matoušovo evangelium ji naznačuje: pro některé je jedním z proroků, ale za učedníky odpovídá Petr vyznáním víry, že Kristus je syn Boží. Víra přesahuje empirická data a umožňuje chápat tajemství. Není totiž plodem úsilí a lidského rozumu, nýbrž Božím darem, učil papež:

„Víra nepodává jen nějaké informace o Kristově totožnosti, nýbrž umožňuje osobní vztah s Ním, přilnutí celou osobou - inteligencí, vůlí a city - k obsahu toho, co Bůh zjevuje o sobě samém. Otázka „A za koho mě pokládáte vy?“ tak vlastně vyprovokovala učedníky, aby ve vztahu k Němu přijali osobní rozhodnutí… „

„Ano, církev není pouhá lidská instituce jako každá jiná, ale těsně se pojí s Bohem. Sám Kristus se k ní vztahuje jako ke „své“ církvi. Není možné odtrhávat Krista od církve, jako není možné oddělovat hlavu od. Církev nežije sebou, nýbrž Pánem. On je přítomen uprostřed ní, dává jí život, pokrm a sílu.“

Jakožto Petrův nástupce vyzval papež mladé k následování této víry, předané apoštoly. Varoval také před pokušením následovat Ježíše mimo církev, žít víru po svém. Kdo tak jedná, riskuje, že se s Kristem mine nebo skončí následováním jeho falešného obrazu, řekl Svatý otec.

„Mít víru znamená opírat se o víru bratří, a stejně tak tvoje víra slouží víře druhých jako opora. Prosím vás, drazí přátelé, abyste milovali církev, která vás zrodila k víře, která vám pomohla lépe poznat Krista, která vám dala objevit krásu jeho lásky.“

…„Hodně jsem přemýšlel v těchto dnech o mladých, kteří čekají na váš návrat. Tlumočte jim moje sympatie, zejména těm, kteří jsou v nesnázích, a také vašim rodinám a společenstvím křesťanského života, ke kterým patříte.“ www.radiovaticana.cz

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook