Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

14. listopadu  2010

33. neděle v mezidobí

45/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;         18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;    St, Čt: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

 

1. čtení:  Mal 3, 19-20a

Ale vám, kdo ctíte mé jméno - praví Hospodin zástupů - vzejde slunce spravedlnosti, které má záchranu na svých křídlech.

 

Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

 

2. čtení:  2 Sol 3, 7-12

Svatý Pavel píše: „Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikázali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není.“

 

Evangelium:  Lk 21, 5-19

Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.

Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.

 

 

Svátky v týdnu

16. listopadu – úterý

sv. Markéty Skotské (1046-1093)

17. listopadu – středa

sv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)

21. listopadu - neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi  se konala v neděli 7.11.

            Vybrali jsme: v Karlíně 3.800,- Na Balkáně 1250,- Kč.

 

Sochu sv. Terezičky

            nám dovezli zpět v pátek 12. 11. 2010. Děkuji za pomoc při stěhování.
A rovněž děkuji za finanční dary na zaplacení restaurování.

 

Setkání víry a světskosti

            Odpověď Benedikta XVI. (na palubě letadla směřujícího do Santiaga de Compostela) na otázku novináře, který se ptal, zda nedávno ustanovená papežská rada pro novou evangelizaci nebyla zřízena hlavně kvůli sekularisticky orientovanému Španělsku:

            „Tuto papežskou radu – řekl Benedikt XVI. - jsem ustanovil s ohledem na celý svět, protože novost myšlení, těžkost přemýšlet v kategoriích Písma a teologie je všeobecná. Soustředěna je však přirozeně v západním světě s jeho světskostí a laickostí. Víra musí neustále usilovat o obnovu, aby byla vírou dneška a odpovídala na výzvy laickosti. Každá z velkých západních zemí prožívá tento problém různě: Měl jsem například možnost navštívit Francii, Českou republiku, Velkou Británii, kde všude se vyskytuje tento problém způsobem specifickým pro daný národ a jeho dějiny. A platí to ve značné míře také pro Španělsko.

            Španělsko bylo vždycky také originální zemí víry. Pomysleme na obrodu katolicismu v novověku, která nastala především díky Španělsku např. postavami jako svatý Ignác z Loyoly, svatá Terezie z Avily a svatý Jan od Kříže, kteří katolicismus definitivně obnovili, zformovali fyziognomii moderního katolicismu. Je však stejně tak pravdou, že ve Španělsku vznikla také laickost, antiklerikalismus, silný i agresivní sekularismus, jak bylo patrné ve 30.letech 20.století. K této disputaci, k tomuto střetnutí mezi vírou a moderností, v němž jsou obě strany velice čilé, dochází ve Španělsku také dnes. Pro budoucnost víry a setkání – nikoli střetnutí, ale setkání - mezi vírou a laickostí má ústřední postavení právě španělská kultura. V tomto smyslu jsem tedy při ustanovení zmíněné papežské rady měl na mysli velké západní země, ale zejména také Španělsko.“                                                                   www.radiovaticana.cz

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.