Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

23. října  2010

Misijní neděle

42/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;         18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;    St, Čt: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ze sváteční liturgie:

Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu.

 

1. čtení: Iz 2, 1-5

Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. … Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.

 

            Odpověď k žalmu:

Budete mými svědky, až na konec země.

 

            2. čtení: Řím 10, 9-18

Tak to stojí v Písmu: „Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci.“

 

Evangelium: Jan 17, 11b. 17-23

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. … Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.“

 

 

Svátky v týdnu

28. října – čtvrtek

sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Sbírka na misie - se koná tuto neděli 23.10.2010

 

Změna bohoslužeb – Karlín – mše sv. v pátek jen ve 12 hod.

 

Oáza Karlín – sběr šatstva - přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57.

            Pondělí 9-12 hod.;  Čtvrtek 13-17 hod.

 

Abychom žili

Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39)

            Toto Slovo nalézáme již ve Starém zákoně .

            Ježíš v jedné své odpovědi navazuje na velkou prorockou a rabínskou tradici, která usilovala o nalezení sjednocujícího principu tóry, tedy Božího učení obsaženého v Bibli. Jeden Ježíšův současník, rabín Hillel, řekl: „Nečiň bližnímu nic, co nemáš rád ty. V tom spočívá celý zákon. Vše ostatní je pouze vysvětlením (této zásady).“

            Učitelé židovství chápali, že láska k bližnímu vychází z lásky k Bohu, který stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Proto nelze milovat Boha bez lásky k jeho stvoření. Zde je pravá pohnutka lásky k bližnímu, „velký a základní princip Zákona“ .

            Ježíš tento princip zdůrazňuje a dodává, že výzva milovat bližního je podobná prvnímu a největšímu přikázání – milovat Boha celým srdcem, celou myslí a celou duší. Ježíš potvrzuje podobnost mezi dvěma přikázáními, definitivně je tím spojuje - a tak tomu bude v celé křesťanské tradici. Apoštol Jan výstižně říká: „Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“

            „Miluj svého bližního jako sám sebe.“

            Evangelium jasně říká, že bližním je každá lidská bytost, muž nebo žena, přítel či nepřítel. Máme k němu chovat úctu, brát na něj ohled, mít jej ve vážnosti. Láska k bližnímu je univerzální a osobní zároveň. Vztahuje se na celé lidstvo a konkretizuje se vůči tomu, kdo je ti nablízku.

Kdo nám však může dát tak velké srdce? Kdo v nás může vyvolat takovou dispozici k lásce, která způsobuje, že jsme si blízcí – bližní – také s těmi, kteří jsou nám cizí, a která nám pomáhá překonávat lásku k sobě a dává nám schopnost vidět sebe v druhých? Je to Boží dar, je to dokonce sama Boží láska, která „je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.