Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

3. října  2010

27. neděle v mezidobí

39/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;        18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;   St, Čt, Pá: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

 

1. čtení:  Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, - ty však neslyšíš; křičím k tobě: “Násilí!" - ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Mám se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozléhá se svár. Tu mně Hospodin odpověděl: …

 

Odpověď k žalmu:

Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.

 

2. čtení:  2 Tim 1, 6-8. 13-14

Svatý Pavel píše Timotejovi: „Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.“

 

Evangelium:  Lk 17, 5-10

Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!"

Svátky v týdnu

 

4. října  – pondělí

sv. Františka z Assisi (1182-1226)

7. října  - čtvrtek

Panny Marie Růžencové

 

Svatováclavská sbírka na církevní školství - 26. září 2010

Vybrali jsme: Karlín 2400 Kč; Na Balkáně 900 Kč. Sbírka byla odeslána.

 

71. Výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha na Balkáně

            slavíme v neděli 3. října 2010 v 10.45 hodin.

 

Socha sv. Anežky

            ve čtvrtek 23.9.2010 se vrátila do Karlínského kostela zrestaurovaná socha sv. Anežky České. Zaplatili jsme 46.200 Kč.

            Zároveň byla odvezena k restaurování socha sv. Terezičky.

 

Výstava: Jeruzalémská Bible

            se uskuteční v karlínském kostele ve dnech 3. – 16. října 2010.

 

Světlo Kláry - k beatifikaci Chiary Luce Badano

            V době chabého občanského nadšení a existenciálních nejistot představuje církev jednu mladou ženu – Chiaru Badano, která zemřela ve svých necelých 19 letech v roce 1990 na nemoc, která vzbuzuje strach – a dává ji za příklad možnosti, jak se vymanit z tupého snění duše, v níž vyhořela radost a naděje.

            Blahořečením této dívky se církev staví do pozice seriózního naslouchání žádosti po autenticitě, kterou mladí předkládají každé autoritě. Mladá Klára čerpala moudrost života nikoli z abstraktních teorií, ale spíše z typického rozhodnutí mladistvých, které dospělí žijí někdy v určitém rozčarování, tj. stavět všechno a hned na lásce ve snaze ji zvěčnit. To je ostatně společný jmenovatel světců bez ohledu na jejich životní data. Všichni jsou zamilováni do Ježíše Krista, kterého si vybrali za absolutní dobro svého života.

            Toto následování dává vytrysknout nemyslitelným energiím využitým ke štěstí druhých. Svatí dosahují vlastního štěstí tím, že se stravují ve službě bližním, chudým a slabým vůbec, považovaným za živé obrazy Boží. Jde o tajemné štěstí odporující zlu a utrpení, do něhož je vpletena osnova každého života.

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.