Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

22. listopadu 2009

Slavnost Ježíše Krista Krále

46/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

 

1. čtení: Dan  7,13-14

Vidění proroka Daniela: „Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, … Byla mu dána moc, sláva a království, jeho moc je věčná a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.“

 

            Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

 

            2. čtení: Zj 1, 5-8

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu který nás miluje, který nás obmyl od našich hříchů svou krví a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.

 

            Evangelium: Jan 18, 33b-37

Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud."

Svátky v týdnu

23. listopadu - pondělí

sv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)

24. listopadu - úterý

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků (19. stol.)

24. listopadu - středa

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

29. listopadu - neděle

1. neděle adventní

 

Příprava na svátost biřmování

            začínáme v neděli 22. listopadu po večerní mši sv. ve Farním domě .

 

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně – v pátek 27. listopadu při večerní mši sv. v 18.30. hod.

Na Balkáně – v sobotu 28. listopadu při večerní mši sv. v 17.30 hod.

 

„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ (Mt 19,24)

            Co tedy Ježíš zavrhuje? Jistě ne pozemská dobra sama o sobě, ale bohatého člověka, který na nich lpí. Proč?

            Odpověď je nasnadě: Vše náleží Bohu, ale bohatý člověk se chová, jako by bohatství patřilo jemu.

            Je pravdou, že bohatství lehce zaujme v lidském srdci místo, které patří Bohu, zaslepuje a podporuje nejrůznější neřesti. Apoštol Pavel napsal: „Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí.“ 

            Již Platon tvrdil: „Je nemožné, aby mimořádně dobrý člověk byl současně i mimořádně bohatý.“

            Jaký tedy má být postoj toho, kdo něco vlastní? Je třeba zachovat si svobodné srdce, zcela otevřené Bohu, pokládat se pouze za správce svého majetku a vědět, že toto vlastnictví je – slovy Jana Pavla II. – zatíženo sociální hypotékou.

            Pozemská dobra nejsou sama o sobě špatná. Netřeba jimi tedy pohrdat, jedná se pouze o jejich správné využití.

            Jak praví jedno italské rčení, od pozemských dober nemají být odpoutané ruce, ale srdce. Jde o to, abychom je uměli užívat pro dobro druhých.

Kdo je bohatý, je bohatý pro druhé.

            Možná namítneš, že nejsi opravdu bohatý, a proto se tě tato slova netýkají.

            Bohatým před Bohem může být i žebrák, který spílá tomu, kdo se dotkne jeho mošny.      Chiara Lubichová (celý text na www.focolare.cz)

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook