Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

20. října 2019

29. neděle v mezidobí – misijní

Posvěcení kostela

42/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Bože, připomínáme si dnes, výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby, a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása.

1. čtení: Iz 56, 1.6-7

Cizince, kteří lnou k Hospodinu, kteří mu slouží a milují jeho jméno … … přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele.

Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

2. čtení: 1 Kor 3, 9c-11.16-17

Svatý Pavel píše: „Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný.“

Evangelium: Lk 19, 1-10

Ježíš řekl Zacheovi: "Dnes přišla do tohoto domu spása; vždyť je to také syn Abrahámův. Neboť Syn člověka přišel hledat a spasit, co zahynulo.“

Svátky v týdnu

pondělí - 21. října

bl. Karla Rakouského (1887-1922)

úterý    - 22. října

sv. Jana Pavla II., papeže (1920-2005)

Sbírka na misie – se koná tuto neděli 20. října 2019

Sobotní večerní mše svatá Na Balkáně bude bývat v 17.30 h.

O Skutcích apoštolů - Petr a sestoupení Ducha svatého na pohany

                Katecheze papeže Františka z 16. října

                Putování evangelia světem, popisované svatým Lukášem ve Skutcích apoštolů, provází svrchovaná Boží kreativita, projevující se překvapivým způsobem.            Bůh chce, aby se jeho děti překonáním každého stranictví otevřely všeobecnosti spásy. Toto je účel: překonat stranictví a otevřít se všeobecnosti spásy, protože Bůh chce spasit všechny!

                Ti kdo se zrodí z vody a z Ducha – pokřtění – jsou povoláni, aby vyšli ze sebe, otevřeli se druhým a byli si bližními ve společném životním stylu, který proměňuje každý osobní vztah na zkušenost bratrství.

                Svědkem tohoto procesu „sbratřování“, které chce v dějinách působit Duch svatý, je Petr, jenž je spolu s Pavlem protagonistou Skutků apoštolů. Petr prožije událost, znamenající v jeho životě definitivní obrat.

                Během modlitby se mu dostalo vidění v podobě jakési božské „provokace“, která jej přiměla ke změně smýšlení. Spatřil něco jako velký ubrus, spuštěný shůry, ve kterém byli různí živočichové: čtvernožci, plazi a ptáci; a uslyšel hlas, který na něj volal, aby jedl jejich maso. Reagoval jako pravý žid, odpovědí, že nic nečistého podle Mojžíšského zákona nikdy nejedl.

                Nato mu hlas důrazně pravil: »Co Bůh prohlásil za čisté, o tom neříkej, že je to poskvrněné« (Sk 10,15).

                Touto událostí chce Pán přimět Petra, aby již nehodnotil dění a lidi podle kategorií čistého a nečistého, ale naučil se jít dál, vidět člověka a úmysly jeho srdce. Člověk se totiž poskvrňuje nikoli tím, co do něho vchází zvenčí, nýbrž tím, co vychází z jeho nitra, ze srdce. Ježíš to řekl jasně. (www.radiovaticana.cz)

Poznáváme mši svatou – Příprava chleba a vína

                Kněz vezme kalich, do kterého nalije víno a potom trochu vody.

Říká: „Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova, spojeného s naším lidstvím.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook