Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

15. září 2019

24. neděle v mezidobí

Narození Panny Marie

37/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 18.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

                1. čtení: Ex 32, 7-11.13-14

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh…“

Odpověď k žalmu:

Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.

2. čtení: 1 Tim 1, 12-17

Svatý Pavel píše: „Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě.“

Evangelium: Lk 15, 1-32

Otec mu odpověděl: „Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“

Svátky v týdnu

pondělí - 16. září

Památka sv. Ludmily, mučednice

pátek   -   20. září

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona kněze

Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků (Korea)

sobota - 21. září

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Nové a odvážné kroky k plnému společenství, píše František Bartolomějovi

                Papež František daroval ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi část relikvií svatého Petra. V doprovodném listu píše:

                „V červnu roku 1939 bezprostředně po svém zvolení se můj předchůdce Pius XII. rozhodl zahájit vykopávky pod vatikánskou bazilikou. Práce vedly nejprve k objevu místa, kde byl apoštol pohřben, a následně roku 1952 k objevu hrobové niky u červené zdi z roku 150, poseté mnoha, cennými nápisy, včetně jednoho řeckého, který má zásadní důležitost. Praví Petros eni. Tato nika obsahovala kosti, které lze odůvodněně připsat apoštolu Petrovi. Z těchto relikvií, které jsou nyní opatrovány v nekropoli pod bazilikou sv. Petra, svatý papež Pavel VI. vybral devět fragmentů do soukromé kaple v papežské rezidenci Apoštolského paláce. Těchto devět fragmentů bylo uloženo do bronzového relikviáře s nápisem: Kosti nalezené v podzemí vatikánské baziliky, pokládané za kosti svatého apoštola Petra.“ Právě tento relikviář obsahuje devět ostatků apoštolových kostí, které dávám darem Vaší Svatosti a milované církvi v Konstantinopoli, které tak zbožně předsedáte.“

               „Když jsem uvažoval o naší oboustranné rozhodnosti ubírat se společně k plnému společenství a děkoval jsem Bohu za pokroky, ke kterým došlo od doby, kdy se před 50 lety sešli v Jeruzalémě naši ctihodní předchůdci, vybavil se mi v mysli dar, který patriarcha Atenagoras věnoval papeži Pavlu VI., totiž ikona znázorňující dva objímající se bratry, Petra a Ondřeje, spojené vírou a láskou ke společnému Pánu. Tato ikona, která je z rozhodnutí papeže Pavla VI. umístěna v prostorách Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, se nám stala prorockým znamením obnovy onoho viditelného společenství mezi našimi církvemi, po kterém toužíme, za které se modlíme a na kterém horlivě pracujeme. Takto, v pokoji, který se rodí z modlitby, jsem pocítil, že by bylo mělo značný význam, kdyby některé z ostatků apoštola Petra byly uloženy vedle relikvií apoštola Ondřeje, který je jako nebeský patron ctěn v církví v Konstantinopoli. Došel jsem k tomu, že mi tuto myšlenku vnuknul Duch svatý, který mnoha způsoby podporuje křesťany při opětovném nacházení plného společenství, za které se náš Pán Ježíš Kristus modlil v předvečer svého utrpení

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook