Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. října

29. neděle v mezidobí - Misijní

43/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu.

1. čtení: Zach 8, 20-23

Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“

            Odpověď k žalmu:

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

            2. čtení: 1 Tim 2, 1-8

On je totiž jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.

Evangelium: Mk 16, 15-20

Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

Svátky v týdnu

sobota  –  28. října

sv. Šimona a Judy, apoštolů

Ekumenická modlitba za vlast a koncert pro svatovítské varhany

Se koná v pátek 27. října 2017 od 20.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Křesťanská naděje a skutečnost smrti papež František 18.10.2017

Dnes bych chtěl konfrontovat křesťanskou naději se smrtí, tedy se skutečností, kterou naše moderní civilizace stále více vytěsňuje. Když potom smrt nadejde, ocitají se ti, kterých se dotkne, nebo my sami ve stavu nepřipravenosti, a postrádají „abecedu“ potřebnou ke smysluplné řeči o tomto stálém tajemství. S touto záhadnou skutečností však souvisejí první znaky lidské civilizace. Mohli bychom říci, že se člověk zrodil spolu s úctou k mrtvým.

Jiné civilizace, starší než ta naše, měly odvahu pohlédnout jí do tváře. Byla to událost, kterou staří podávali mladým pokolením jako něco nevyhnutelného, co zavazuje člověka, aby žil pro něco absolutního. Žalm 90 praví: „Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce“. Sčítání vlastních dnů vede k moudrosti srdce. Slova, která nás opět přivádějí ke zdravému realismu a vyhánějí delirium všemohoucnosti. Co jsme my? „Pomíjiví“ jsou všichni lidé, naše dny se krátí rychle. I kdybychom žili sto let, nakonec se nám bude zdát, že všechno byl jen vánek. Častokrát jsem slyšel staré lidi říkat, že život přešel jako vánek.

Takto smrt obnažuje náš život. Ukazuje nám, že naše projevy hrdosti, hněvu a nenávisti jsou marností, čirou marností. S politováním zjišťujeme, že jsme nemilovali dost a nehledali to, co bylo podstatné. A naopak, vidíme to opravdu dobré, co jsme zaseli: city, pro které jsme se obětovali, a nyní nám podávají ruku.

Ježíš osvítil tajemství naší smrti. Svým jednáním nás opravňuje k zármutku, když odchází někdo nám drahý. U hrobu přítele Lazara byl „hluboce dojat“ a „zaplakal“. V tomto postoji cítíme, jak velice blízký je nám Ježíš, náš bratr. Pláče kvůli svému příteli Lazarovi.

Ježíš potom prosí Otce, pramen života, a nařizuje Lazarovi, aby vyšel z hrobu. A tak se stalo. Z postoje, který zaujímá Ježíš v konfrontaci s lidskou smrtí, čerpá křesťanská naděje. A třebaže je smrt ve stvoření přítomna, je jakýmsi znetvořením, které mrzačí plán Boží lásky, a Spasitel z ní zachraňuje.

Toto je naše naděje tváří v tvář smrti. Pro toho, kdo věří, je branou, která se otevře zcela dokořán. Pro toho, kdo pochybuje, je zábleskem světla pronikajícího skulinou ne zcela zavřených dveří. Bude to však pro nás všechny milost, až nás toto světlo setkání s Ježíšem ozáří.                                                        www.radiovaticana.cz

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook